Αριστοτέλης - Πρός ζωήν...

Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
Η παιδεία και η αρετή σε οδηγούν με βεβαιότητα στην έντιμη ζωή.
Ποιος το είπε;: 
Αριστοτέλης