δημοκρατία

Θαλής - Κρατίστην είναι...

Κρατίστην είναι δημοκρατίαν την μήτε πλουσίους άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας.
Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πολύ πλούσιος, ούτε πολύ φτωχούς πολίτες.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου